source: products/qPloneSkinDump/trunk/i18n/qploneskindump-uk.po @ 2111

Last change on this file since 2111 was 1, checked in by myroslav, 15 years ago

Building directory structure

File size: 14.4 KB
Line 
1# Gettext Message File for qPloneSkinDump
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: qPloneSkinDump 0.2.1\n"
5"POT-Creation-Date: 2005-10-18 13:00+0000\n"
6"PO-Revision-Date: 2005-10-18 13:30+0000\n"
7"Last-Translator: Andrij Mylenkyj <mylenkyj@yahoo.co.uk>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
12"Language-Code: uk\n"
13"Language-Name: Українська\n"
14"Preferred-Encodings: utf-8 koi8-u windows-1251\n"
15"Domain: qploneskindump\n"
16
17#
18# <h2 i18n:translate="heading_portalactions_lists">
19#
20msgid "heading_portalactions_lists"
21msgstr "qPloneSkinDump ФОРМА"
22
23#
24# <div i18n:translate="help_ZMISkinName" class="formHelp">
25#
26msgid "help_ZMISkinName"
27msgstr "Оберіть ім'я теки з ../portal_skins, з якої необхідно зкопіювати контент у файлову систему (ФС)."
28
29#
30# <label class="ZMISkinName_title" i18n:translate="label_ZMISkinName">Source ZMI skin folder</label>
31#
32msgid "label_ZMISkinName"
33msgstr "Джерельна ZMI тека шкіри:"
34
35#
36# <div i18n:translate="help_ZMIBaseSkinName" class="formHelp">
37#
38msgid "help_ZMIBaseSkinName"
39msgstr "Оберіть назву шкіри, з якої необхідно взяти слої для створення нової шкіри."
40
41#
42# <label class="ZMIBaseSkinName_title" i18n:translate="label_ZMIBaseSkinName">ZMI base skin name</label>
43#
44msgid "label_ZMIBaseSkinName"
45msgstr "Оберіть ім'я базової шкіри ZMI:"
46
47#
48# <div i18n:translate="help_EraseFromSkin" class="formHelp">
49#
50msgid "help_Erase"
51msgstr "Відмітьте, якщо необхідно витерти контент з джерельної теки."
52
53#
54# <label class="EraseFromSkin_title" i18n:translate="label_Erace">Erace </label>
55#
56msgid "label_Erace"
57msgstr "Витерти"
58
59#
60# <h4 i18n:translate="label_FS">File system:</h4>
61#
62msgid "label_FS"
63msgstr "Файлова система:"
64
65#
66# <div i18n:translate="help_FSSkinDirectory" class="formHelp">
67#
68msgid "help_FSSkinDirectory"
69msgstr "Уведіть ім'я шкіри для нового продукту.<br>Це ім'я в низькому регістрі буде використано як назва теки у шкірах та як назва слою.<br>Ім'я повинно починатись із літери, а далі може містити літери, числа та символи підкреслення (але він не допускається в кінці назви)."
70
71#
72# <label class="FSSkinDirectory_title" i18n:translate="label_FSSkinDirectory">Skin's name for new prodct</label>
73#
74msgid "label_FSSkinDirectory"
75msgstr "Ім'я шкіри нового продукту:"
76
77#
78# <div i18n:translate="help_FSProductName" class="formHelp">
79#
80msgid "help_FSProductName"
81msgstr "Уведіть назву нового продукту.<br>Ім'я не може збігатись із іменами продуктів, що присутні у Products теці Plone інстансу.<br>Ім'я повинно починатись із літери, а далі може містити літери, числа та символи підкреслення (але він не допускається в кінці назви)."
82
83#
84# <label class="FSProductName_title" i18n:translate="label_FSProductName">Product name</label>
85#
86msgid "label_FSProductName"
87msgstr "Ім'я продукту:"
88
89#
90# <h4 i18n:translate="label_Slots">Customization portal slots in new product:</h4>
91#
92msgid "label_Slots"
93msgstr "Налаштування слотів порталу у новому продукті:"
94
95#
96# <div class="formHelp" i18n:translate="help_DoesCustomizeSlots">Check it for PROVIDING SLOTS CUSTOMIZATION in New Skin Product.</div>
97#
98msgid "help_DoesCustomizeSlots"
99msgstr "Включає/відключає НАЛАШТУВАННЯ СЛОТІВ у новому продукті."
100
101#
102# <label i18n:translate="label_DoesCustomizeSlots">Do customize slots</label>
103#
104msgid "label_SlotsCustomizing"
105msgstr "Налаштувати слоти"
106
107#
108# <div i18n:translate="help_SlotsCustomizing"
109#      class="formHelp">
110#      Portal slots. BE VERY ACCURACY!<br/>
111#      Leave in the left and right slots only those portlets, which relate <br/>
112#      to your skin product and either bring with new product or is standard for Plone.
113# </div>
114#
115msgid "help_SlotsCustomizing"
116msgstr "Слоти порталу. БУДЬТЕ ДУЖЕ УВАЖНІ!<br/>Залиште у лівому і правому списку слотів лише ті, що мають безпосереднє відношення<br/>до вашого шкіряного продукту і або принесені з вашим продуктом або є стандартними для Плону."
117
118#
119# <label class="LeftSlotsCustomizing_title" i18n:translate="label_LeftsSlotCustomizing">Left portal slots customizing</label>
120#
121msgid "label_LeftsSlotCustomizing"
122msgstr "Налаштування лівих слотів порталу"
123
124#
125# <label class="RightSlotsCustomizing_title" i18n:translate="label_RightSlotsCustomizing">Right portal slots customizing</label>
126#
127msgid "label_RightSlotsCustomizing"
128msgstr "Налаштування правих слотів порталу"
129
130#
131# <label i18n:translate="label_ColumnSlotsForming">Slot's list forming</label>
132#
133msgid "label_ColumnSlotsForming"
134msgstr "Формування списків слотів"
135
136#
137# <div i18n:translate="help_ColumnSlotsForming"
138#      class="formHelp">
139#      Choose procedure of forming slots lists.<br/>
140#      Blend with skin - to SKIN PRODUCT'S slots list added unknown slots from SITE.<br/>
141#      Blend with site - to SITE's slots list added unknown slots from SKIN PRODUCT.<br/>
142#      Replace - in left and right site's columns will be placed ONLY SKIN PRODUCT's slots.
143# </div>
144#
145msgid "help_ColumnSlotsForming"
146msgstr "Оберіть процедуру формування колонок слотів.<br/>Суміш зі шкірою - до списку слотів ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ додаються невідомі слоти з САЙТУ.<br/>Суміш з сайтом - до списку слотів САЙТУ додаються невідомі слоти з ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ.<br/>Заміна - в ліву і праву колонки сайту прописуються ТІЛЬКИ слоти з ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ."
147
148#
149# <label class="ColumnSlotsForming_title" i18n:translate="" tal:content="python:former[1]"></label>
150#
151msgid "Blend with skin"
152msgstr "Суміш зі шкірою"
153
154msgid "Blend with site"
155msgstr "Суміш з сайтом"
156
157msgid "Replace"
158msgstr "Заміна"
159
160#
161# <label  i18n:translate="label_ColumnSlotsForming">Main column</label>
162#
163msgid "label_FavourColumn"
164msgstr "Головна колонка"
165
166#
167#
168# <div i18n:translate="help_FavourColumn" class="formHelp">
169#       Choose favour column for slots forming procedure. IMPORTANT only for 'Blend with...' formers.<br/>
170#       Left/Right - if find same slots in left and right columns - than slots move accordingly to left/right column.<br/>
171#       Both - if find same slots in left and right columns - than slots positionings as in Master's slots lists
172#       (from SKIN PRODUCT's slots for 'Blend with skin' procedure and SITE's slots for 'Blend with site').
173# </div>
174#
175msgid "help_FavourColumn"
176msgstr "Виберіть головну колонку для процедури формування списків слотів. МАЄ СЕНС тільки для 'Суміш з ...' процедур.<br/>Ліва/Права - якщо є однакові слоти у лівій і правій колонках - слоти пересуваються відповідно до лівої/правої колонки.<br/>Обидві - якщо є однакові слоти у лівій і правій колонках - слоти пересуваються відповідно до їх розташування у Головних списках (списки ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ для процедури 'Суміш зі шкірою' і списки САЙТУ для 'Суміш з сайтом')."
177
178#
179# <label class="FavourColumn_title" i18n:translate="" tal:content="python:favour[1]"></label>
180#
181msgid "Left"
182msgstr "Ліва"
183
184msgid "Right"
185msgstr "Права"
186
187msgid "Both"
188msgstr "Обидві"
189
190
191
192
193
194
195#
196# <label for="DoesExportObjects" style="font-size: 110%" i18n:translate="label_DoesExportObjects">Exporting objects from portal root</label>
197#
198msgid "label_DoesExportObjects"
199msgstr "Експортування об'єктів з кореня порталу"
200
201#
202# <div class="formHelp" i18n:translate="help_DoesExportObjects">Selected below objects will be exported to New Skin Product. Then on installation generated Skin Product they will be imported to portal root, based on choosed policy.
203#
204msgid "help_DoesExportObjects"
205msgstr "Відмічені нижче об'єкти будуть експортовані до нового ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ. Потім на інсталяції цього продукту обрані об'єкти будуть імпортовані до кореня порталу. Спосіб імпортування визначатиметься обраним методом."
206
207#
208# <label  i18n:translate="label_ImportPolicy">Import Policy</label>
209#
210msgid "label_ImportPolicy"
211msgstr "Метод імпортування"
212
213#
214# <div i18n:translate="help_ImportPolicy" class="formHelp">Choose *Import policy* for generated Skin Product. *Import policy* define behavior in case of meeting same id object in portal root with imported one. "only_new" - imported objects with ids, identical to portal root objects ids Not imported. "backup" - for portal root objects with same ids creates back_[date] directory and they moved there. All imported objects - importing to portal root. "overwrite" - all objects in portal root with same id overwrited with imported one.</div>
215#
216msgid "help_ImportPolicy"
217msgstr "Оберіть *Метод імпортування* для генерованого ШКІРЯНОГО ПРОДУКТУ. *Метод імпортування* визначає поведінку в разі присутносі у корені порталу об'єктів із id(ідентифікатором) однаковим з імпортованими. 'Тільки нові' - імпортуються тільки неконфліктні об'єкти (однойменні ігноруються). 'Резервувати' - однойменні об'єкти з кореня порталу пересуваються до новоствореної back_[дата] теки. Усі об'єкти імпортуються до кореня порталу. 'Затерти' - всі однойменні об'єкти у корені порталу затираються імпортованими."
218
219#
220# <label class="default_import_policy" i18n:translate="" tal:content="i_policy_name"></label>
221#
222msgid "Only new"
223msgstr "Тільки нові"
224
225msgid "Backup"
226msgstr "Резервувавати"
227
228msgid "Overwrite"
229msgstr "Затерти"
230
231#
232# <label class="ExportingOjects_title" i18n:translate="label_ExportingOjects">Exporting objects</label>
233#
234msgid "label_ExportingOjects"
235msgstr "Об'єкти до експортування"
236
237#
238# <div i18n:translate="help_ExportingOjects" class="formHelp">Exporting object ids list. All selected objects will be exported to "&lt;Skin Product&gt;/import" directory and WILL BE IMPORTED to portal root on SkinProduct installation.</div>
239#
240msgid "help_ExportingOjects"
241msgstr "Список ідентифікаторів об'єктів. Усі відмічені об'єкти будуть експортовані до '&lt;тека шкірпродукту в ФС&gt;/import' теки і БУДУТЬ ІМПОРТОВАНІ до кореня порталу на встановленні ШКІРПРОДУКТУ."
242
243#
244# <label for="DoesExportResources" style="font-size: 110%" i18n:translate="label_DoesExportResources">Exporting portal resources</label>
245#
246msgid "label_DoesExportResources"
247msgstr "Експортування ресурсів порталу"
248
249#
250# <div class="formHelp" i18n:translate="help_DoesExportResources">Checked Portal Resources with current property sets will be exported from corresponding portal registries to New Skin Product. Then on generated Skin Product installation, appropriate portal registry will be made identical to yours. This guarantee look and behavior of generated Skin Product in desired way. You can make corrections of exported resources in config.py module of New Skin Product. This feature work only when generated Skin Product install on Plone v2.1+.</div>
251#
252msgid "help_DoesExportResources"
253msgstr "Відмічені ресурси порталу, разом з усіма наборами властивостей, будуть екпортовані до ШКІРПРОДУКТУ із відповідного реєстру (CSS та|або Javascripts). Далі на встановленні ШКІРПРОДУКТУ відповідний реєстр буде налаштовано ідентично до вашого. Це гарантує, що вигляд і поведінка продукту будуть відповідати вашому задуму. Ви можете відкорегувати дані по експортованим ресурсам у config.py модулі ШКІРПРОДУКТУ. Ця опція застосовується тільки коли ваш продукт встановлюватиметься на Plone v2.1+."
254
255#
256# <label class="DumpCSSRegistry_title" i18n:translate="label_DumpCSSRegistry">Dump portal_CSS registry.</label>
257#
258msgid "label_DumpCSSRegistry"
259msgstr "Зтягнути portal_css реєстр."
260
261#
262# <label class="DumpJSRegistry_title" i18n:translate="label_DumpJSRegistry">Dump portal_javascripts registry.</label>
263#
264msgid "label_DumpJSRegistry"
265msgstr "Зтягнути portal_javascripts реєстр."
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275#
276# <input class=context type="submit" name="form.button.form_submit" value="Save" i18n:attributes="label_save"/>
277#
278msgid "Generate"
279msgstr "Згенерувати"
280
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.